Zaproszenie na XI Sesję

  • Drukuj

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XI Sesję

która odbędzie się w dniu 29 sierpnia br. o godz. 15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

 

Tematyka sesji obejmuje :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z IX sesji z dnia 25.06.2019 r.

4. Zatwierdzenie protokołu z X sesji z dnia 12.07.2019 r.

5. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmie Śląskim

b. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w Gminie Chełm Śląski

c. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat

d. powołania zespołu do spraw wyboru ławników

6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

7. Wnioski, oświadczenia radnych.

8. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady

Henryk Buchta