Zawiadomienie

  • Drukuj

 

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2019.506 z późn.zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Budżetu  i Gospodarki Gminnej, które odbędzie się w dniu 25.02.2020 r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim, ul. Konarskiego 2.                                                  

Tematyka posiedzenia :

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 28.01.2020 r.

3. Informacja Wójta Gminy na temat założeń do opracowania dokumentacji  technicznej ulic: Orkana, Wiosennej, Śląskiej bocznej, Kolberga, Wrzosowej, Dożynkowej.

4. Zapoznanie się z projektami uchwał.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

                                                                             Przewodniczący Komisji

           Krzysztof Zagórski