Zawiadomienie

  • Drukuj

 

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020 poz.713) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski ustalonego uchwałą Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003 r. (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2003 r. Nr 91,poz.2369 z późn.zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej i Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się w dniu 22.06.2020 r. o godz. 14.00 w sali na Organistówce przy ul. Śląskiej 11 w Chełmie Śląskim.

Tematyka posiedzenia :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i GG, z dnia 14.05.br.

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Zdrowia,… z dnia 20.05.br.

5. Analiza i wydanie opinii z wykonania budżetu za 2019 rok

6. Informacja Wójta Gminy na temat realizacji budżetu po I kwartale 2020 r.

7. Zapoznanie się z projektami uchwał.

8. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    Henryk Buchta