Zaproszenie na XXI Sesję

  • Drukuj

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXI Sesję

która odbędzie się w dniu 23 czerwca br. o godz.14.00

w sali na Organistówce przy ul. Śląskiej 11

 

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XX sesji z dnia 21.05.2020 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. debata na temat raportu o stanie Gminy Chełm Śląski – udzielenie Wójtowi Gminy Chełm Śląski wotum zaufania

b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy
Chełm Śląski za 2019 rok,

c. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,

d. przyjęcia programu współpracy Gminy Chełm Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

5. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

6. Wnioski, oświadczenia radnych

7. Sprawy bieżące

  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    Henryk Buchta