Zaproszenie na XXXIV Sesję

  • Drukuj

 

Rada Gminy Chełm Śląski

 zaprasza na XXXIV Sesję

która odbędzie się w dniu 30 września br. o godz.14.30

 w sali na Organistówce przy ul. Śląskiej 11

 

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXXI Sesji z dnia 22.06.2021 r.

4. Zatwierdzenie protokołu z XXXII Sesji z dnia 2.07.2021 r.

5. Zatwierdzenie protokołu z XXXIII Sesji z dnia 25.08.2021 r.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2021 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2021-2027

c. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Górnośląską, Kurpińskiego, Skalną, Gamrot i granicą Gminy – część A

d. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Górnośląską, Kurpińskiego, Skalną, Gamrot i granicą Gminy – część B

e. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Chełmską, Sadową, Wołodyjowskiego, Śląską – część B

f. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego po umowiezawartej na czas oznaczony do 3 lat

g. odpowiedzi na skargę Wojewody Śląskiego na uchwałę Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 lutego 2021 r. Nr XXVIII/149/2021 w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem,użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych będących w posiadaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim

7. Informacja Wójta Gminy Chełm Śląski z działalności w okresie międzysesyjnym.

8. Wnioski, oświadczenia radnych.

9. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Buchta