Zawiadomienie

  • Drukuj

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2021.1372) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski ustalonego uchwałą Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003 r. (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2003 r. Nr 91, poz. 2369 z późn.zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej i Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, w dniu 6.12.2021 r. o godz. 15.00  w sali na Organistówce, ul. Śląska 11 w Chełmie Śląskim.                                              

Tematyka posiedzenia :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Zdrowia … z dnia 22.11.2021r.

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji B. i G.G. … z dnia 23.11.2021r.

5. Zapoznanie się z projektami uchwał.

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady Gminy

         Henryk Buchta