Zaproszenie na XXXVII Sesję Rady Gminy

  • Drukuj

Rada Gminy Chełm Śląski

 zaprasza na XXXVII Sesję

która odbędzie się w dniu 7 grudnia br. o godz.15.30

 w sali na Organistówce przy ul. Śląskiej 11

 

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXXIV Sesji z dnia 30.09.2021 r.

4. Zatwierdzenie protokołu z XXXV Sesji z dnia 15.10.2021 r.

5. Zatwierdzenie protokołu z XXXVI Sesji z dnia 15.11.2021 r.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2021 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2021-2027

c. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

d. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

e. przyjęcia programu współpracy Gminy Chełm Śląski z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

f. wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik

i worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na

terenie nieruchomości oraz określenia podwyższonej stawki opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi

g. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla

właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe za rok od domku

rekreacyjno- wypoczynkowe

7. Informacja Wójta Gminy Chełm Śląski z działalności w okresie międzysesyjnym.

8. Wnioski, oświadczenia radnych.

9. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Henryk Buchta