Zaproszenie na XXXVIII Sesję

  • Drukuj

Rada Gminy Chełm Śląski

 zaprasza na XXXVIII Sesję

która odbędzie się w dniu 21 grudnia br. o godz.15.15

 w sali na Organistówce przy ul. Śląskiej 11

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXXVII Sesji z dnia 07.12.2021 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2022-2027

b.  budżetu gminy na 2022 rok

c. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

d. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chełm Śląski na 2022 rok

5. Informacja Wójta Gminy Chełm Śląski z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Wnioski, oświadczenia radnych.

7. Sprawy bieżące.