Zawiadomienie

  • Drukuj

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2021.1372 ze zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, w dniu 24.01.2022 r. o godz. 15.30 w sali na Organistówce, ul. Śląska 11 w Chełmie Śląskim.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 06.12.2021 r.

3.Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 07.12.2021 r.

4.Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji za rok 2021.

5.Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2022.

6. Informacja nt. organizowanych imprez kulturalnych przez Gminę w 2021 roku.

7. Zapoznanie się z projektami uchwał.

8. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

 Przewodniczący Komisji

                                                                                             Marian Cisowski