Zawiadomienie

  • Drukuj

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.446) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, które odbędzie się w dniu 26.07.2016r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 21.06.br.

3. Spotkanie z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Usług Wodociągowych HKW z Dąbrowy Górniczej

  • zasilanie zbiornika Dziećkowice w wodę

  • stan rurociągów zasilających na terenie Gminy

  • zakres usuwania przecieków wody na terenie Gminy i związane z tym naprawy i rekultywacja gruntów

4. Zapoznanie się z projektami uchwał.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji

Paweł Ślósarczyk