Zaproszenie na XXII sesję

  • Drukuj

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXII sesję

która odbędzie się w dniu 27 października br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXI sesji z dnia 28.09.2016r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2016 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2016-2027

c. określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Chełm Śląski na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Chełm Śląski polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków

d. określenia dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Chełm Śląski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości opłaty za te usługi

5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia