Zawiadomienie

  • Drukuj

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r.,poz.446 z późn.zm.) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski ustalonego uchwałą Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003r. (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2003r. Nr 91, poz.2369 z późn.zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, i Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się w dniu 19.12.2016r. o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia obejmuje :

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Zdrowia (…) z dnia 21.11.br.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu (…) z dnia 22.11.br.

4. Wydanie opinii dotyczące projektu budżetu gminy Chełm Śląski na 2017 rok

5. Wydanie opinii dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Chełm Śląski na lata 2017-2027

6. Informacja Wójta Gminy na temat zrealizowanych inwestycji na terenie gminy w roku 2016.

7. Wnioski Radnych do planu pracy Komisji stałych na rok 2017.

8. Zapoznanie się z projektami uchwał.

9. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia