Zaproszenie na na XXXVII-ą sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXXVII-ą sesję

która odbędzie się w dniu 25 marca br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXXVI-ej sesji z dnia 28.01.2014r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2014r.

b. zmian w WPF Gminy Chełm Śląski na lata 2014-2030

c. zmiany uchwały Nr XXXVI/216/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28.01.2014r.

d. udzielenia pomocy finansowej Miastu Tychy

e. emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania i wykupu

f. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na wdrożenie Projektu pn.:„System Informacji Przestrzennej Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego (Geoportal) Faza II”

g. zmiany uchwały Nr XXXV/206/2013 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 19 grudnia 2013r.w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

h. zmiany uchwały Nr XXII/127/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Chełm Śląski na stałe obwody głosowania

i. zmiany uchwały Nr IV/20/2011 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie powołania przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim Rady Społecznej Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim

j. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

k. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

l. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

ł. przyjęcia „Aktualizacji Programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Chełm Śląski”

m. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełm Śląski w 2014r.

5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 69 pkt. 1 statutu gminy Chełm Śląski (uchwała RG w Chełmie Śląskim Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003r.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy - GKM , Budżetu , Zdrowia i Oświaty , które odbędzie się w dniu 24.03.2014r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia obejmuje :

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji GKM i BUDŻETU

z dnia 20.02.br.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Zdrowia …. z dnia 17.02.br.

4. Spotkanie ze Starostą Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w sprawach :

- komunikacji na terenie powiatu,

- wspólnych działań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej,

- utrzymania dróg i chodników na drogach powiatowych w Gminie.

5. Opiniowanie projektów uchwał.

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

                                                                                                                                Przewodniczący Rady

                                                                                                                                  Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 17.02.2014r. o godz. 16.00w sali posiedzeń Urzędu Gminy – ul. Konarskiego 2.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 27.01.2014r.

3. Spotkanie z przedstawicielami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4. Spotkanie z pracownikiem Urzędu Gminy w sprawie pozyskiwania środków unijnych na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej.

5. Zapoznanie się z projektami uchwał.

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ww. ustawy.

                                                                                                      Przewodniczący Komisji

                                                                                                              Grzegorz Zyzak

Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gminy i Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 20.02.2014r. godz. 15.00 - zbiórka w Urzędzie Gminy i wizytacja Punktu SelektywnejZbiórki Odpadów Komunalnych , ul. Techników.

Tematyka posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 28.01.2014 roku.

3. Zapoznanie się z wynikami wprowadzenia uchwał w sprawie gospodarki odpadami na terenie gminy oraz umową zawartą pomiędzy Firmą MASTER , a Gminą Chełm Śląski

4. Bilans finansowy za II półrocze 2013r.

5. Zapoznanie się z projektami uchwał

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust.3 w/w ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

                                                                            Przewodniczący Komisji              Przewodniczący Komisji

                                                                                Krzysztof Noras                               Alojzy Pyrcik

Zaproszenie na XXXVI-ą sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXXVI-ą sesję

która odbędzie się w dniu 28 stycznia br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

 

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXXV-ej sesji z dnia 19.12.2013r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW zadania pn.„Budowa kanalizacji sanitarnej w Chełmie   Śląskim w rejonie ul. Podłuże i ul. Chełmskiej”

b. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko – Lędzińskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych

c. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla teren w rejonie ulicy Chełmskiej, Górnośląskiej i Zakole

d. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Chełm Śląski na 2014 rok

5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.