Zaproszenie na LXIII Sesję Rady Gminy

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców na LXIII Sesję,

która odbędzie się w dniu 27 września 2023 r. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2

 

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z LXI Sesji z dnia 23.08.2023 r.

4. Zatwierdzenie protokołu z LXII Sesji Nadzwyczajnej z dnia 11.09.2023 r.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach,

b. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Mysłowicach,

c. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Chełm Śląski,

d. utworzenia Gminnego Żłobka w Chełmie Śląskim,

e. zmiany uchwały Nr XL/234/2018 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Chełm Śląski,

f. zmiany uchwały Nr XXVII/139/2009 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagradzania,

g. dofinansowania kosztów dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art.127 ustawy Prawo oświatowe, wobec których gmina nie ma takiego obowiązku na rok szkolny 2023/2024.

6. Informacja Wójta Gminy Chełm Śląski z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Wnioski, oświadczenia radnych.

8. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Buchta

 

Zawiadomienie

 

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2023.40 ze zm.) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski ustalonego uchwałą Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003 r. (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2003 r. Nr 91,poz.2369 z późn.zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej i Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się w dniu 26.09.2023 r. o godz. 15.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka posiedzenia :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 23.08.2023r.

4. Spotkanie z przedstawicielami KWK Piast-Ziemowit na temat:

- usuwanie skutków szkód górniczych na terenie gminy,

- tereny eksploatacyjne na terenie gminy,

- informacja o stanie przepompowni na terenie gminy,

- utrzymanie i konserwacja cieków wodnych celem odwodnienia niecek eksploatacyjnych.

5. Zapoznanie się z projektami uchwał.

6. Wnioski do projektu budżetu gminy na 2024 rok.

7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Buchta

Zaproszenie na LXII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców na LXII Nadzwyczjną Sesję,

która odbędzie się w dniu 11 września 2023 r. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2023 rok,

b. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2023-2027.

4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Buchta

Zaproszenie na LXI Sesję Rady Gminy

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców na LXI Sesję,

która odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2023 r. o godz.13.00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2

 

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z LX Sesji z dnia 26.07.2023 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2023 rok,

b. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2023-2027,

c. uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chełm Śląski.

5. Informacja Wójta Gminy Chełm Śląski z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Wnioski, oświadczenia radnych.

7. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Buchta

 

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2023.40 ze zm.) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski ustalonego uchwałą Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003 r. (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2003 r. Nr 91,poz.2369 z późn.zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej i Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się w dniu 23.08.2023 r. o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka posiedzenia :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 25.07.2023r.

4. Zapoznanie się z projektami uchwał.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Buchta

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.