Zaproszenie na XXIII Sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXIII Sesję Nadzwyczajną

która odbędzie się w dniu 27 sierpnia br. o godz.13.00

w sali na Organistówce przy ul. Śląskiej 11

 

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2020 rok,

b. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego po umowie zawartej na czas oznaczony,

c. wprowadzenia świadczenia pieniężnego Chełmski Bon Żłobkowy.

4. Zamknięcie obrad.

 

Zaproszenie na XXII Sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXII Sesję

która odbędzie się w dniu 30 lipca br. o godz.12.30

w sali na Organistówce przy ul. Śląskiej 11

 

 

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXI sesji z dnia 23.06.2020 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmian budżetu gminy Chełm Ślaski na 2020 rok,

b. zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2019 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim,

c. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,

d. określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania,

e. określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, jak również kryteriów oraz trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze.

5. Wnioski, oświadczenia radnych.

6. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Rady

Henryk Buchta

 

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020 poz.713) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski ustalonego uchwałą Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003 r. (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2003 r. Nr 91, poz. 2369 z późn.zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej i Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się w dniu 30.07.2020 r. o godz. 12.00  w sali na Organistówce przy ul. Śląskiej 11 w Chełmie Śląskim.

Tematyka posiedzenia :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej i Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 22.06.2020 r.

4. Zapoznanie się z projektami uchwał.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady

Henryk Buchta

Zaproszenie na XXI Sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXI Sesję

która odbędzie się w dniu 23 czerwca br. o godz.14.00

w sali na Organistówce przy ul. Śląskiej 11

 

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XX sesji z dnia 21.05.2020 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. debata na temat raportu o stanie Gminy Chełm Śląski – udzielenie Wójtowi Gminy Chełm Śląski wotum zaufania

b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy
Chełm Śląski za 2019 rok,

c. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,

d. przyjęcia programu współpracy Gminy Chełm Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

5. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

6. Wnioski, oświadczenia radnych

7. Sprawy bieżące

  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    Henryk Buchta

Zawiadomienie

 

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020 poz.713) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski ustalonego uchwałą Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003 r. (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2003 r. Nr 91,poz.2369 z późn.zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej i Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się w dniu 22.06.2020 r. o godz. 14.00 w sali na Organistówce przy ul. Śląskiej 11 w Chełmie Śląskim.

Tematyka posiedzenia :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i GG, z dnia 14.05.br.

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Zdrowia,… z dnia 20.05.br.

5. Analiza i wydanie opinii z wykonania budżetu za 2019 rok

6. Informacja Wójta Gminy na temat realizacji budżetu po I kwartale 2020 r.

7. Zapoznanie się z projektami uchwał.

8. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    Henryk Buchta

 

 

 

 

 

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.