Zaproszenie na XLIII Sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XLIII Sesję

która odbędzie się w dniu 29 czerwca br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2

 

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XLII Sesji z dnia 27.04.2022 r.

4. Debata na temat raportu o stanie Gminy Chełm Śląski.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. udzielenie Wójtowi Gminy Chełm Śląski wotum zaufania,

b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Chełm Śląski za 2021 rok,

c. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,

d. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2022 rok,

e. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2022-2027,

f. zmian w statucie SP ZOZ w Chełmie Śląskim,

g. oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim,

h. zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2021 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim.

6. Informacja Wójta Gminy Chełm Śląski z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Wnioski, oświadczenia radnych.

8. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Buchta

 

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022 poz.559 z późn. zm.) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski ustalonego uchwałą Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003 r. (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2003 r. Nr 91,poz.2369 z późn.zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej i Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się w dniu 28.06.2022 r. o godz. 15.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i GG, z dnia 25.05.br.

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Zdrowia,… z dnia 24.05.br.

5. Analiza i wydanie opinii z wykonania budżetu za 2021r. wraz ze sprawozdaniem finansowym Gminy Chełm Śląski za 2021r.

6. Informacja Wójta Gminy nt. realizacji budżetu po I kwartale 2022 r.

7. Zapoznanie się z ofertą letniego wypoczynku na terenie gminy dla dzieci i  młodzieży.

8. Zapoznanie się z projektami uchwał.

9. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Buchta

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2022.559 ze zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej w dniu 25.05.2022 r. o godz. 15.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka posiedzenia :

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 26.04.2022r.

3. Rozliczenie finansowe i podsumowanie akcji „zima”.

4. Letnie utrzymanie dróg i chodników na terenie gminy.

5. Zapoznanie się z projektami uchwał.

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Henryk Buchta

 

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2022 poz.559 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu,w dniu 24.05.2022r. o godz. 15.30. Posiedzenie obędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul.Konarskiego 2.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 26.04.2022 r.

3.Spotkanie z Kierownikiem Referatu OKZ i Dyrektorami placówek oświatowych w celu:

- przedstawienia organizacji roku szkolnego 2022/2023,

- przedstawienie planów prac inwestycyjnych i remontowych placówek,

- informacja dotycząca pracy placówki w roku szkolnym 2021/2022.

4. Zapoznanie się z projektami uchwał.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji

Marian Cisowski

Zaproszenie na XLII Sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XLII Sesję

która odbędzie się w dniu 27 kwietnia br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2

 

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XLI Sesji z dnia 30.03.2022r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2022 rok,

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2022-2027,

c. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowiezawartej na czas oznaczony do 3 lat,

d. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowiezawartej na czas oznaczony do 3 lat,

e. określenia zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Chełm Śląski na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

5. Informacja Wójta Gminy Chełm Śląski z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Wnioski, oświadczenia radnych.

7. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Buchta

 

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.