Zaproszenie na LIV Sesję Rady Gminy

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców na LIV Sesję,

która odbędzie się w dniu 25 stycznia 2023 r. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2

 

 

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z LI Sesji z dnia 22.12.2022r.

4. Zatwierdzenie protokołu z LII Sesji Nadzwyczajnej z dnia 29.12.2022r.

5. Zatwierdzenie protokołu z LIII Sesji Nadzwyczajnej z dnia 10.01.2023r.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2023 rok,

b. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2023-2027,

c. zmiany uchwały Nr XXIII/136/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zasad obsługi finansowej oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Chełm Śląski zaliczanych do sektora finansów publicznych wraz z późn. zm. ,

d. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych,

e. zmiany uchwały Nr L/250/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia z dnia 1 grudnia 2022r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, obowiązującej przy wyliczeniu zwrotu kosztów jednorazowego przewozu wynikającego z art. 39a ustawy – Prawo oświatowe,

f. zmiany uchwały Nr III/15/2018 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w związku z realizacją wieloletniego rządowego programu„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

g. zmiany uchwały nr III/16/2018 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w postaci posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych poniesionych przez gminę w związku z realizacją uchwały Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (M.P. z 2018r., poz.1007),

h. przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Chełm Śląski”,

i. zmiany uchwały nr XXVII/140/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

j. zmiany uchwały nr XXVII/141/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełm Śląski,

k. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Chełm Śląski,

l. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Chełm Śląski na 2023 rok.

7. Informacja Wójta Gminy Chełm Śląski z działalności w okresie międzysesyjnym.

8. Wnioski, oświadczenia radnych.

9. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Buchta

 

 

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2023.40) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, które odbędzie w dniu 24.01.2023 r. o godz. 15.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka posiedzenia :

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 20.12.2022 r.

3. Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji za rok 2022.

4. Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2023.

5. Informacja Wójta Gminy w sprawie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Chełm Śląski.

6. Zapoznanie się z projektami uchwał.

7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Zagórski

Zaproszenie na LIII Sesję Nadzwyczajną

 

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców na LIII Sesję Nadzwyczajną,

która odbędzie się w dniu 10 stycznia 2023 r. o godz.15.15

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2

 

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2023 rok,

b. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2023-2027.

4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Buchta

LII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

Na podstawie art.20 ust.3 oraz art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U.2022.559 ze zm.)  zwołuję  LII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Chełm Śląski, która odbędzie się w dniu 29.12.2022 r. o godz. 14.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy  ul. Konarskiego 2.
Tematyka sesji obejmuje:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LI/260/2022 z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie  ustalenia wykazu  wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022r.
4. Zamknięcie obrad

                                                                         Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                  Henryk Buchta

Zaproszenie na LI Sesję Rady Gminy

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców na LI Sesję,

która odbędzie się w dniu 22 grudnia 2022 r. o godz.14.45

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2

 

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z L Sesji z dnia 01.12.2022 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2023-2027,

b. budżetu gminy Chełm Śląski na 2023 rok,

c. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2022 rok,

d. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2022-2027,

e. zmiany uchwały nr L/242/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 1.12.2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2022 rok,

f. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony,

g. zmiany uchwały nr XXVII/140/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

h. zmiany uchwały nr XXVII/141/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełm Śląski,

i. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chełm Śląski na 2023 rok.

5. Informacja Wójta Gminy Chełm Śląski z działalności w okresie międzysesyjnym. 

6. Wnioski, oświadczenia radnych.

7. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Buchta

 

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.