Zawiadomienie o XXXIX Sesji

Rada Gminy Chełm Śląski

zawiadamia o XXXIX Sesji

która odbędzie się w dniu 26 stycznia br. o godz.15.30

w trybie zdalnym

 

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXXVIII Sesji z dnia 21.12.2021 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2022 rok,

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2022-2027,

c. zmiany uchwały nr III/16/2010 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym,

d. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Chełm Śląski na 2022 rok.

5. Informacja Wójta Gminy Chełm Śląski z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Wnioski, oświadczenia radnych.

7. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Buchta

 

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2021.1372 ze zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, które odbędzie w dniu 25.01.2022 r. o godz. 15.45 w sali na Organistówce, ul. Śląska 11 w Chełmie Śląskim.

Tematyka posiedzenia :

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 06.12.2021 r.

3. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 07.12.2021 r.

4. Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji za rok 2021.

5. Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2022.

6. Informacja Wójta Gminy w sprawie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Chełm Śląski.

7. Zapoznanie się z projektami uchwał.

8. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji

           Krzysztof Zagórski

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2021.1372 ze zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, w dniu 24.01.2022 r. o godz. 15.30 w sali na Organistówce, ul. Śląska 11 w Chełmie Śląskim.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 06.12.2021 r.

3.Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 07.12.2021 r.

4.Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji za rok 2021.

5.Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2022.

6. Informacja nt. organizowanych imprez kulturalnych przez Gminę w 2021 roku.

7. Zapoznanie się z projektami uchwał.

8. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

 Przewodniczący Komisji

                                                                                             Marian Cisowski

 

Zaproszenie na XXXVIII Sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

 zaprasza na XXXVIII Sesję

która odbędzie się w dniu 21 grudnia br. o godz.15.15

 w sali na Organistówce przy ul. Śląskiej 11

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXXVII Sesji z dnia 07.12.2021 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2022-2027

b.  budżetu gminy na 2022 rok

c. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

d. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chełm Śląski na 2022 rok

5. Informacja Wójta Gminy Chełm Śląski z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Wnioski, oświadczenia radnych.

7. Sprawy bieżące.

Zaproszenie na XXXVII Sesję Rady Gminy

Rada Gminy Chełm Śląski

 zaprasza na XXXVII Sesję

która odbędzie się w dniu 7 grudnia br. o godz.15.30

 w sali na Organistówce przy ul. Śląskiej 11

 

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXXIV Sesji z dnia 30.09.2021 r.

4. Zatwierdzenie protokołu z XXXV Sesji z dnia 15.10.2021 r.

5. Zatwierdzenie protokołu z XXXVI Sesji z dnia 15.11.2021 r.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2021 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2021-2027

c. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

d. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

e. przyjęcia programu współpracy Gminy Chełm Śląski z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

f. wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik

i worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na

terenie nieruchomości oraz określenia podwyższonej stawki opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi

g. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla

właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe za rok od domku

rekreacyjno- wypoczynkowe

7. Informacja Wójta Gminy Chełm Śląski z działalności w okresie międzysesyjnym.

8. Wnioski, oświadczenia radnych.

9. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Henryk Buchta

 

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.