Zaproszenie na XLII Sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XLII Sesję

która odbędzie się w dniu 27 kwietnia br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2

 

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XLI Sesji z dnia 30.03.2022r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2022 rok,

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2022-2027,

c. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowiezawartej na czas oznaczony do 3 lat,

d. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowiezawartej na czas oznaczony do 3 lat,

e. określenia zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Chełm Śląski na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

5. Informacja Wójta Gminy Chełm Śląski z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Wnioski, oświadczenia radnych.

7. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Buchta

 

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022 poz.559 z późn. zm.) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski ustalonego uchwałą Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003 r. (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2003 r. Nr 91,poz.2369 z późn.zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu  i Gospodarki  Gminnej i Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się w dniu 26.04.2022 r. o godz. 15.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka posiedzenia :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i GG, z dnia 29.03.br.

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Zdrowia,… z dnia 28.03.br.

5. Spotkanie z przedstawicielami policji i straży pożarnej na temat stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Chełm Śląski.

6. Zapoznanie się z projektami uchwał.

7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Buchta

Zaproszenie na XLI Sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XLI Sesję

która odbędzie się w dniu 30 marca br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2

 

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XL Sesji z dnia 23.02.2022r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2022 rok,

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2022-2027,

c. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmie Śląskim,

d. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023,

e. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełm Śląski w 2022 roku.

5. Informacja Wójta Gminy Chełm Śląski z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Wnioski, oświadczenia radnych.

7. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Buchta

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2021.1372 ze zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej w dniu 29.03.2022 r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka posiedzenia :

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji B.i G.G. z dnia 22.02.2022r.

3.Spotkanie z przedstawicielami TAURON Polska Energia S.A.

4.Zapoznanie się z projektami uchwał.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Buchta

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2021.1372 ze zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, w dniu 28.03.2022 r. o godz. 15.30 Posiedzenie obędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury, ul. Owocowa 10 w Chełmie Śląskim.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 23.02.2022 r.

3.Spotkanie z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmie Śląskim i omówienie zagadnień dotyczących:

- organizacji imprez kulturalno - oświatowych w roku 2021 dla mieszkańców Gminy,

- organizacji stałych form działalności w Gminnym Ośrodku Kultury,

- propozycji w zakresie poprawy organizacji pracy Ośrodka.

4. Zapoznanie się z projektami uchwał.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji

Marian Cisowski

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.