Zaproszenie na XXXII Sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

 zaprasza na XXXII Sesję Nadzwyczajną

która odbędzie się w dniu 2 lipca br. o godz.14.00

 w sali na Organistówce przy ul. Śląskiej 11

 

Sesja zwołana jest w trybie nadzwyczajnym.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2021 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2021-2027

4. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Buchta

Zaproszenie na XXXI Sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

 zaprasza na XXXI Sesję

która odbędzie się w dniu 22 czerwca br. o godz.15.00

 w sali na Organistówce przy ul. Śląskiej 11

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXX Sesji z dnia 26.05.2021r.

4. Debata na temat raportu o stanie Gminy Chełm Śląski.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. udzielenie Wójtowi Gminy Chełm Śląski wotum zaufania

b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Chełm Śląski za 2020 rok

c. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

d. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2021-2027

6. Informacja Wójta Gminy Chełm Śląski z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Wnioski, oświadczenia radnych.

8. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Buchta

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020.713 z późn. zm.) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski ustalonego uchwałą Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003 r. (Dz.Urz.Woj.Śl.z 2003 r. Nr 91, poz. 2369 z późn.zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej i Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, w dniu 21.06.2021 r. o godz.14.00 w sali na Organistówce, ul. Śląska 11 w Chełmie Śląskim.                                              

Tematyka posiedzenia :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i  GG z dnia 25.05.br.

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Zdrowia …. z dnia 24.05.br.

5. Analiza i wydanie opinii z wykonania budżetu za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym Gminy Chełm Śląski za 2020 rok.

6. Informacja Wójta Gminy nt realizacji budżetu po I kw. 2021 r.

7. Zapoznanie się z ofertą letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie gminy.

8. Zapoznanie się z projektami uchwał.

9. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

 

Przewodniczący Rady Gminy

         Henryk Buchta

Zaproszenie na XXX Sesję

 

Rada Gminy Chełm Śląski

 zaprasza na XXX Sesję

która odbędzie się w dniu 26 maja  br. o godz.14.30

 w sali na Organistówce przy ul. Śląskiej 11

 

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXIX Sesji z dnia 25.03.2021r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2021 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Ślaski na lata 2021-2027

c. określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

d. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku

e. określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chełm Śląski

f. zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2020 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim

g. oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim

5. Informacja Wójta Gminy Chełm Śląski z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Wnioski, oświadczenia radnych.

7. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Buchta

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2020.713 ze zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Budżetu  i Gospodarki Gminnej, które odbędzie w dniu 25.05.2021 r. o godz. 15.00 w sali na Organistówce, ul. Śląska 11 w Chełmie Śląskim.                                                      

Tematyka posiedzenia :

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 28.04.2021 r.

3. Rozliczenie finansowe i podsumowanie akcji „zima”.

4. Letnie utrzymanie dróg i chodników na terenie gminy.

5. Zapoznanie się z projektami uchwał.

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

 

Przewodniczący Komisji

   Krzysztof Zagórski

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.