Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.446 z późn.zm.) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski ustalonego uchwałą Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003r. ( Dz. Urz. Woj. Śl. z 2003r. Nr 91, poz.2369 z późn. zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, i Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się w dniu 28.11.2017r. o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia obejmuje :

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Zdrowia (...) z dnia 23.10.br.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i GG z dnia 25.10.br.

4. Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w sprawie pozyskania środków na realizację zadania - budowy baterii fotowoltaicznych na obiektach należących do Gminy Chełm Śląski – wypracowanie programu „Odnawialne źródła energii”.

5. Zapoznanie się z projektami uchwał.

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zaproszenie na XXXV Sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXXV Sesję

która odbędzie się w dniu 26 października br. o godz.15.00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXXIV sesji z dnia 28.09.2017 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian budżetu Gminy Chełm Śląski na 2017 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027

c. przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Chełm Śląski na lata 2017-2021

d. uchylenia uchwał w sprawie wyznaczenia inkasenta opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasenta

e. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

f. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości

g. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełm Śląski

5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.446) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, które odbędzie się w dniu 25.10.2017r. o godz. 15.30  w sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 26.09.br.

3. Spotkanie z przedstawicielami KWK Piast-Ziemowit w sprawach :

- eksploatacji na terenie gminy,

- stanu przepompowni na terenie gminy,

- usuwania skutków szkód górniczych na terenie gminy.

4. Informacja Wójta Gminy na temat przebudowy ul. Bukowej.

5. Zapoznanie się z projektami uchwał.

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji

Paweł Ślósarczyk

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.446) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 23.10.2017r. o godz. 15.30 w siedzibie SP 1 , ul. Górnośląska 45.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 25.09.br.

3. Wizyta w SP 1.

4. Omówienie organizacji roku szkolnego 2016/2017.

5. Zapoznanie się z projektami uchwał.

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji

Andrzej Mądry

Zaproszenie na XXXIV sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXXIV Sesję

która odbędzie się w dniu 28 września br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXXIII sesji z dnia 27.07.2017 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2017 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027

5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.