Zaproszenie na XXIV sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXIV sesję

która odbędzie się w dniu 20 grudnia br. o godz.15.00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXIII sesji z dnia 29.11.2016r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2016 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2016-2027

c. budżetu gminy na 2017 rok

d. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2017-2027

e. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Chełm Śląski

f. dopłat dla odbiorców wody w Gminie Chełm Śląski

g. dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Chełm Śl.

h. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

i. zmiany uchwały Nr XIX/111/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie wyznaczenia inkasenta opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasenta

j. zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Chełmie Śląskim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Chełmie Śląskim

k. zamiaru likwidacji Technikum w Chełmie Śląskim, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Chełmie Śląskim

l. zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Chełmie Śląskim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Chełmie Śląskim

ł. zamiaru likwidacji Gminnego Przedszkola Nr 2 w Chełmie Śląskim, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Chełmie Śląskim

m. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chełm Śląski na 2017r.

5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r.,poz.446 z późn.zm.) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski ustalonego uchwałą Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003r. (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2003r. Nr 91, poz.2369 z późn.zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, i Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się w dniu 19.12.2016r. o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia obejmuje :

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Zdrowia (…) z dnia 21.11.br.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu (…) z dnia 22.11.br.

4. Wydanie opinii dotyczące projektu budżetu gminy Chełm Śląski na 2017 rok

5. Wydanie opinii dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Chełm Śląski na lata 2017-2027

6. Informacja Wójta Gminy na temat zrealizowanych inwestycji na terenie gminy w roku 2016.

7. Wnioski Radnych do planu pracy Komisji stałych na rok 2017.

8. Zapoznanie się z projektami uchwał.

9. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zaproszenie na XXIII sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXIII sesję

która odbędzie się w dniu 29 listopada br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXII sesji z dnia 27.10.2016r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2016 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2016-2019

c. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu

d. przyjęcia programu współpracy Gminy Chełm Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok

e. uchylenia uchwały Nr XXI/120/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28 września 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu zaświadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

f. zmiany uchwały Nr XII/68/2015 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 13 października 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu zaświadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

g. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

 Kazimierz Plewnia

Zaproszenie na XXII sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXII sesję

która odbędzie się w dniu 27 października br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXI sesji z dnia 28.09.2016r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2016 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2016-2027

c. określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Chełm Śląski na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Chełm Śląski polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków

d. określenia dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Chełm Śląski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości opłaty za te usługi

5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.446) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, które odbędzie się w dniu 25.10.2016r. o godz. 15.30w sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 27.09.br.

3. Spotkanie ze Starostą Powiatu Bieruńsko -Lędzińskiego w sprawach :

- komunikacji międzygminnej na terenie powiatu,

- utrzymania dróg i chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy,

- wspólnych działań ochrony przeciwpowodziowej.

4. Informacja na temat budowy i doposażenia placów zabaw na terenie Gminy w 2016 r.

5. Zapoznanie się z projektami uchwał.

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji

Paweł Ślósarczyk

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.