Zaproszenie na XXXI sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXXI sesję

która odbędzie się w dniu 09 maja br. o godz.15.00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXIX sesji z dnia 11.04.2017 r.

4. Zatwierdzenie protokołu z XXX sesji z dnia 24.04.2017 r.

5. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2017 rok

b. wyrażenia zgody na zawarcie na okres od 1 czerwca 2017r. do dnia 31 maja 2020r. kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat

c. wyrażenia zgody na zawarcie na okres od 1 sierpnia 2017r. do dnia 31 lipca 2020r. kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat

d. wyrażenia opinii w sprawie wejścia Gminy Chełm Śląski w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art.1 ust.2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim

6. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

7. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.446) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski ustalonego uchwałą Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003r. ( Dz. Urz. Woj. Śl. z 2003r. Nr 91, poz.2369 z późn. zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej i Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się w dniu 24.04.2017r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia obejmuje :

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Zdrowia ... z dnia 27.03. br.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i GG z dnia 28.03.br.

4. Spotkanie z przedstawicielami : Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu, Państwowej Straży Pożarnej w Tychach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmie Śląskim - na temat stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Chełm Śląski.

5. Informacja na temat kosztów poniesionych na prowadzenie akcji „Zima 2016/2017”.

6. Informacja na temat letniego utrzymania dróg i chodników na terenie gminy.

7. Zapoznanie się z projektami uchwał.

8. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zaproszenie na XXVIII sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXVIII sesję

która odbędzie się w dniu 30 marca br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXVI sesji z dnia 14.02.2017 r.

4. Zatwierdzenie protokołu z XXVII sesji z dnia 23.02.2017 r.

5. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian budżetu gminy na 2017 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2017-2027

c. likwidacji Gminnego Przedszkola Nr 2 w Chełmie Śląskim

d. rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chełmie Śląskim

e. dostosowania sieci szkół podstawowych i klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Chełm Śląski do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – prawo oświatowe, na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku

f. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełm Śląski w 2017 roku

6. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

7. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.446) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, które odbędzie się w dniu 28.03.2016r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 28.02.br.

3. Spotkanie z Prezesem GSK w sprawach:

- planowanej wymiany i remontów sieci wodociągowej,

- wymiany liczników wody oraz nowego systemu rozliczania planów rozwoju spółki,

- stanu technicznego oczyszczalni i urządzeń kanalizacyjnych oraz stopień wykorzystania,

- budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Czerniny.

4. Informacja Wójta Gminy na temat realizacji zadania związanego z budową wału przeciwpowodziowego rzeki Przemszy.

5. Zapoznanie się z projektami uchwał.

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

 

Przewodniczący Komisji

Paweł Ślósarczyk

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.446) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 27.03.2017r. o godz. 15.30  w siedzibie GOSiR , ul.Techników 4b.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 28.02.br.

3. Wizyta w GOSiR.

4. Zapoznanie się z harmonogramem imprez, akcji i zawodów sportowych zaplanowanych na rok 2017.

5. Omówienie organizacji Dni Chełmu Śląskiego w 2017 r.

6. Zapoznanie się z projektami uchwał.

7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art.25 ust.3 ww. ustawy.

 

 

Z-ca Przewodniczącego Komisji

Renata Pioskowik

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.