Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.446) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 27.03.2017r. o godz. 15.30  w siedzibie GOSiR , ul.Techników 4b.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 28.02.br.

3. Wizyta w GOSiR.

4. Zapoznanie się z harmonogramem imprez, akcji i zawodów sportowych zaplanowanych na rok 2017.

5. Omówienie organizacji Dni Chełmu Śląskiego w 2017 r.

6. Zapoznanie się z projektami uchwał.

7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art.25 ust.3 ww. ustawy.

 

 

Z-ca Przewodniczącego Komisji

Renata Pioskowik

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r.,poz.446) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski ustalonego uchwałą Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003r. (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2003r. Nr 91, poz.2369 z późn.zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, i Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się w dniu 28.02.2017r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia obejmuje:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 15.01.2017r.

3. Organizacja jednostek oświatowych na terenie gminy Chełm Śląski od 1.09.2017r.

4. Omówienie przeznaczenia budynku po Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Techników.

5. Zapoznanie się z zakresem przebudowy i modernizacji GP nr 1 przy ul. Techników 18

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

 

 

Zaproszenie na XXIV sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXIV sesję

która odbędzie się w dniu 20 grudnia br. o godz.15.00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXIII sesji z dnia 29.11.2016r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2016 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2016-2027

c. budżetu gminy na 2017 rok

d. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2017-2027

e. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Chełm Śląski

f. dopłat dla odbiorców wody w Gminie Chełm Śląski

g. dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Chełm Śl.

h. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

i. zmiany uchwały Nr XIX/111/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie wyznaczenia inkasenta opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasenta

j. zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Chełmie Śląskim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Chełmie Śląskim

k. zamiaru likwidacji Technikum w Chełmie Śląskim, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Chełmie Śląskim

l. zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Chełmie Śląskim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Chełmie Śląskim

ł. zamiaru likwidacji Gminnego Przedszkola Nr 2 w Chełmie Śląskim, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Chełmie Śląskim

m. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chełm Śląski na 2017r.

5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r.,poz.446 z późn.zm.) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski ustalonego uchwałą Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003r. (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2003r. Nr 91, poz.2369 z późn.zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, i Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się w dniu 19.12.2016r. o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia obejmuje :

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Zdrowia (…) z dnia 21.11.br.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu (…) z dnia 22.11.br.

4. Wydanie opinii dotyczące projektu budżetu gminy Chełm Śląski na 2017 rok

5. Wydanie opinii dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Chełm Śląski na lata 2017-2027

6. Informacja Wójta Gminy na temat zrealizowanych inwestycji na terenie gminy w roku 2016.

7. Wnioski Radnych do planu pracy Komisji stałych na rok 2017.

8. Zapoznanie się z projektami uchwał.

9. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zaproszenie na XXIII sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXIII sesję

która odbędzie się w dniu 29 listopada br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXII sesji z dnia 27.10.2016r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2016 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2016-2019

c. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu

d. przyjęcia programu współpracy Gminy Chełm Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok

e. uchylenia uchwały Nr XXI/120/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28 września 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu zaświadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

f. zmiany uchwały Nr XII/68/2015 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 13 października 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu zaświadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

g. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

 Kazimierz Plewnia

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.