Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.1515 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 06.06.2016r.
o
godz. 15.30 w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim, ul. Kolberga 1.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 26.04.br.

3. Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych

- omówienie organizacji roku szkolnego 2016/2017

4. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji

Andrzej Mądry

Zaproszenie na XVII sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XVII sesję

która odbędzie się w dniu 25 maja br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XVI sesji z dnia 25.02.2016r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2016 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2016-2027

c. udzielenia pomocy finansowej Miastu Lędziny

d. udzielenia pomocy finansowej Miastu Mysłowice

e. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat

5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.1515 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, które odbędzie się w dniu 24.05.2016r. o godz. 15.30w sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 26.04.br.

3. Omówienie nowej organizacji ruchu na terenie gminy.

4. Podsumowanie akcji zima.

5. Zapoznanie się z projektami uchwał.

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji

Paweł Ślósarczyk

Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.1515 z późn. zm.) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski (uchwała Rady Gminy w Chełmie Śląskim Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003r.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, i Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się wdniu 26.04.2016r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Budżetu … z dnia 22.03.br.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Zdrowia … z dnia 30.03.br.

4. Spotkanie z przedstawicielami : Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu, Państwowej Straży Pożarnej w Tychach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmie Śląskim - na temat stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Chełm Śląski.

5. Informacja na temat pozyskania finansów na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego.

6. Informacja na temat letniego utrzymania dróg i chodników na terenie gminy.

7. Informacja na temat budowy siłowni na świeżym powietrzu ujętych w projekcie wydatków majątkowych budżetu Gminy na rok 2016.

8. Zapoznanie się z projektami uchwał.

9. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.1515 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 30.03.2016r. o godz. 15.30w siedzibie Gimnazjum - Chełm Śląski, ul. Śląska 12.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 22.02.br.

3. Wizyta w Gimnazjum im. Karola Miarki.

4. Zapoznanie się z harmonogramem imprez ,akcji i zawodów sportowych zaplanowanych na rok 2016.

5. Zapoznanie się z projektami uchwał.

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ww. ustawy.

Przewodniczący Komisji

Andrzej Mądry

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.