Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 25.01.2016r.  godz. 15.30w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji w 2015r.

3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2016r.

4. Zapoznanie się z przebiegiem zajęć organizowanych podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży.

5. Sprawozdanie z przebiegu imprez sportowych, akcji , które zostały przeprowadzone na terenie Gminy w 2015r.

6. Zapoznanie się z projektami uchwał.

7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ww. ustawy.

Przewodniczący Komisji

Andrzej Mądry

Zaproszenie na na XIV-ą sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XIV-ą sesję

która odbędzie się w dniu 22 grudnia br. o godz.14.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XIII-ej sesji z dnia 26.11.2015r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian w budżecie gminy na 2015r.,

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2027,

c. przyjęcia budżetu gminy na 2016 rok

d. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Chełm Śląski na lata 2016 – 2027,

e. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Chełm Śląski,

f. dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Chełm Śląski,

g. dopłat dla odbiorców wody w Gminie Chełm Śląski

h. zmiany uchwały Nr XIX/116/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 października 2012 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Chełm Śląski,

i. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zaproszenie na na XIII-ą sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XIII-ą sesję

która odbędzie się w dniu 26 listopada br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XII-ej sesji z dnia 13.10.2015r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian w budżecie gminy na 2015r.,

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2027,

c. przyjęcia programu współpracy Gminy Chełm Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016r.,

d. określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Chełm Śląski

e. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016r.,

f. zwolnień od podatku od nieruchomości na 2016r.,

g. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zaproszenie na na XII-ą sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XII-ą sesję

która odbędzie się w dniu 13 października br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XI-ej sesji z dnia 29.09.2015r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełm Śląski

b. dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

c. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

d. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

e. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

f. postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

g. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

h. określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Chełm Śląski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości opłaty za te usługi

i. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” dla Gminy Chełm Śląski

5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zaproszenie na XI-ą sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XI-ą sesję

która odbędzie się w dniu 29 września br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z X-ej sesji z dnia 30.07.2015r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2015 rok

b. zmiany WPF Gminy Chełm Śląski na lata 2015-2027

c. przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Miasta Lędziny oraz zmiany Statutu Związku

d. wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego w Mysłowicach

5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.