Zaproszenie na XIV Sesję

 

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XIV Sesję

która odbędzie się w dniu 27 listopada br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

 

Tematyka sesji obejmuje :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XIII sesji z dnia 30.10.2019 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2019 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2019-2027

c. zmiany uchwały Nr XIII/59/2019 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 października 2019 r.

d. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

e. przyjęcia programu współpracy Gminy Chełm Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

f. nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim

g. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim

5. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

6. Wnioski, oświadczenia radnych.

7. Sprawy bieżące.

                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                            Henryk Buchta

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz.506 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, które odbędzie się w dniu 26.11.2019 r.  o godz. 15.30  w siedzibie OSP w Chełmie Śląskim, ul. Stacyjna 26a.                                                  

Tematyka posiedzenia :

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 29.10.2019 r.

3. Spotkanie z Prezesem OSP -   wizytacja budynku straży.

4. Zapoznanie się z projektami uchwał.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

                                                                                  Przewodniczący Komisji ds.

                                                                                                       Budżetu i Gospodarki Gminnej

                                                                                                                                         Krzysztof Zagórski

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz.506 z późn.zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 25.11.2019 r. o godz.15.30 w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmie Śląskim ul. Techników18.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 29.10.2019 r.

3. Spotkanie z Kierownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej,

- zapoznanie się z działalnością Biblioteki i stanem czytelnictwa.

4. Zapoznanie się z projektami uchwał.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

  

                                                                               Przewodniczący Komisji ds.

                                                                                                   Zdrowia, Opieki Społecznej

                                                                                                                                     Marian Cisowski

Zaproszenie na XIII Sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XIII Sesję

która odbędzie się w dniu 30 października br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

 

Tematyka sesji obejmuje :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XII sesji z dnia 25.09.2019 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2019 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2019-2027

c. podwyższenia kapitału zakładowego spółki Gminna Spółka Komunalna  Sp. z o.o.

5. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

6. Wnioski, oświadczenia radnych.

7. Sprawy bieżące.

                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                         Henryk Buchta

                                                                                          

Zawiadomienie

   Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r.,poz.506 z późn.zm.) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski ustalonego uchwałą Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 91, poz.2369 z późn.zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej i Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie sięw dniu 29.10.2019 r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia obejmuje :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 24.09.br.

4. Informacja Wójta Gminy z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

5. Zapoznanie się z realizacją i zaawansowaniem inwestycji realizowanych w ramach budżetu 2019 w tym zrealizowane inwestycje w placówkach oświatowych.

6. Zapoznanie się z projektami uchwał.

7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

                  

                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                      Henryk Buchta

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.