Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.994 z późn.zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, które odbędzie się w dniu 18.09.2018r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 24.07.2018r.

3. Spotkanie z przedstawicielami KWK Piast-Ziemowit w sprawach :

- eksploatacji na terenie gminy,

- usuwania skutków szkód górniczych na terenie gminy,

- utrzymania i konserwacji cieków wodnych celem odwodnienia niecek eksploatacyjnych,

- stanu przepompowni działających na terenie Gminy,

- stanu zaawansowania prac związanych z zagospodarowaniem czaszy Kudrowca.

4. Opracowanie wniosków do projektu budżetu Gminy na 2019 r.

5. Zapoznanie się z projektami uchwał.

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji

Paweł Ślósarczyk

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1875 z późn.zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 17.09.2018r. o godz.15.30 w siedzibie GOPS przy ul.Techników 18.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 23.07.2018r.

3. Spotkanie z Kierownikiem GOPS w sprawach :

- koszty utrzymania,

- zakres działalności.

4. Opracowanie wniosków do projektu budżetu Gminy na 2019 rok.

5. Zapoznanie się z projektami uchwał.

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji

Andrzej Mądry

Zaproszenie na XLVII Sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XLVII Sesję

która odbędzie się w dniu 22 sierpnia br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XLVI sesji z dnia 23.07.2018r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2018 rok

b. sprostowania błędu pisarskiego w uchwale w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2018 rok

c. ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Chełm Śląski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

d. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Chełm Śląski

e. zatwierdzenia Aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Chełm Śląski

f. zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkola oraz nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełm Śląski

g. zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w sprawie podziału Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na okręgi wyborcze i ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.994 z późn.zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, które odbędzie się w dniu 24.07.2018r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 20.06.2018r.

3. Analiza Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chełm Śląski.

4. Zapoznanie się z budową wału przeciwpowodziowego w Chełmie Małym – wizyta w terenie - zakres prac zleconych oraz koszty poniesione przez Gminę na realizację tego zadania

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Przewodniczący Komisji

Paweł Ślósarczyk

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.994 z późn.zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 23.07.2018r. o godz.15.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 20.06.2018r.

3. Zapoznanie z harmonogramem obchodów „Dni Chełmu Śląskiego” w 2018 r.

4. Omówienie zakresu remontu boiska przy SP nr 2.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Przewodniczący Komisji

Andrzej Mądry

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.