Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.446) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 26.09.2016r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 25.08.br.

3. Informacja na temat pomocy stypendialnej dla uczniów.

4. Ocena letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

5. Opracowanie wniosków do projektu budżetu Gminy na 2017 rok.

6. Zapoznanie się z projektami uchwał.

7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji

Andrzej Mądry

Zaproszenie na XX sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XX sesję

która odbędzie się w dniu 30 sierpnia br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XVIII sesji z dnia 22.06.2016r.

4. Zatwierdzenie protokołu z XIX sesji z dnia 19.07.2016r.

5. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2016 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2016-2027

c. likwidacji Gminnego Zespołu Oświaty w Chełmie Śląskim

d. przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr XXXII/161/2009 Rady Gminy w Chełmie Śląskim z dnia

   25 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie

   ulic Podłuże, Gamrot, Chełmska i Zbiornika Dziećkowice

e. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat

f. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat

6. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

7. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.446) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski ustalonego uchwałą Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003r. ( Dz. Urz. Woj. Śl. z 2003r. Nr 91, poz.2369 z późn. zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, i Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się w dniu 25.08.2016r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia obejmuje :

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu (…) z dnia 26.07.br.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Zdrowia (…) z dnia 27.07.br.

4. Spotkanie z przedstawicielami Spółki TAURON w sprawach :

- stanu sieci energetycznej i jakości dostarczanej energii,

- budowy drugiego Głównego Punktu Zasilania,

- wymiany oświetlenia z lamp sodowych na oprawy typu LED

5. Zapoznanie się z projektami uchwał.

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art.25 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2016r., poz.446 ) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 27.07.2016r. o godz.15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

 

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 21.06.br.

3. Zapoznanie się z projektami uchwał.

4. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

5. Wizytacja nowo powstałych obiektów sportowych i placów zabaw

(objazd wszystkich placów zabaw i obiektów sportowych)

Przewodniczący Komisji

Andrzej Mądry

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.446) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, które odbędzie się w dniu 26.07.2016r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 21.06.br.

3. Spotkanie z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Usług Wodociągowych HKW z Dąbrowy Górniczej

  • zasilanie zbiornika Dziećkowice w wodę

  • stan rurociągów zasilających na terenie Gminy

  • zakres usuwania przecieków wody na terenie Gminy i związane z tym naprawy i rekultywacja gruntów

4. Zapoznanie się z projektami uchwał.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji

Paweł Ślósarczyk

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.