Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.1515 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 22.02.2016r. o godz. 15.30w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 25.01.br.

3. Spotkanie z Przewodniczącym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani, celem zapoznania się z działaniem Komisji w sprawie nadużywania alkoholu i narkotyków na terenie Gminy.

4. Zapoznanie się z projektami uchwał.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ww. ustawy.

Przewodniczący Komisji

Andrzej Mądry

Zaproszenie na na XV-ą sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XV-ą sesję

która odbędzie się w dniu 28 stycznia br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

 

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XIV-ej sesji z dnia 22.12.2015r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych

b. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Chełm Śląski na 2016 rok

5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, które odbędzie się w dniu 26.01.2016r. o godz. 15.30w sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji za rok 2015.

3. Przyjęcie planu pracy na rok 2016.

4. Omówienie założeń do projektów związanych z opracowaniem dokumentacji na budowę

i przebudowę ul. Bukowej, Jasnej, Wrzosowej, Wieniawskiego i Zagłoby oraz budowę

chodnika przy ul. Górnośląskiej.

5. Zapoznanie się z projektami uchwał.

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art.25 ust.3 w/w ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Przewodniczący Komisji

Paweł Ślósarczyk

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 25.01.2016r.  godz. 15.30w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji w 2015r.

3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2016r.

4. Zapoznanie się z przebiegiem zajęć organizowanych podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży.

5. Sprawozdanie z przebiegu imprez sportowych, akcji , które zostały przeprowadzone na terenie Gminy w 2015r.

6. Zapoznanie się z projektami uchwał.

7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ww. ustawy.

Przewodniczący Komisji

Andrzej Mądry

Zaproszenie na na XIV-ą sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XIV-ą sesję

która odbędzie się w dniu 22 grudnia br. o godz.14.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XIII-ej sesji z dnia 26.11.2015r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian w budżecie gminy na 2015r.,

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2027,

c. przyjęcia budżetu gminy na 2016 rok

d. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Chełm Śląski na lata 2016 – 2027,

e. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Chełm Śląski,

f. dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Chełm Śląski,

g. dopłat dla odbiorców wody w Gminie Chełm Śląski

h. zmiany uchwały Nr XIX/116/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 października 2012 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Chełm Śląski,

i. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.