Zaproszenie na XL Sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XL Sesję

która odbędzie się w dniu 21 marca br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

 

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXXIX sesji z dnia 15.02.2018 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian budżetu Gminy Chełm Śląski na 2018 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2018-2027

c. podziału Gminy Chełm Śląski na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Chełm Śląski

d. uchwalenia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chełm Śląski

e. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełm Śląski w 2018 roku

f. wyrażenia zgody na zawarcie na okres od 1 kwietnia 2018 r. do dnia31 marca 2021 r. kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat

g. wyrażenia zgody na zawarcie na okres od 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat

5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresiemiędzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1875 z późn.zm.) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski ustalonego uchwałą Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003r. ( Dz. Urz. Woj. Śl. z 2003r. Nr 91, poz.2369 z późn. zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, i Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się w dniu 20.03.2018r. o godz. 15.30 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Owocowa 10.

Porządek posiedzenia obejmuje :

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 13.02.2018r.

3. Wizytacja placówki - spotkanie z Dyrektorem GOK w sprawach :

- kosztów utrzymania placówki,

- możliwości rozwoju i poszerzenia oferty zajęć dla mieszkańców naszej Gminy.

4. Informacja dot. możliwości przebudowy kotłowni w GOK.

5. Zapoznanie się z pracami związanymi z budową windy przy SP nr 1.

6. Zapoznanie się z projektami uchwał.

7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zaproszenie na XXXIX Sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXXIX Sesję

która odbędzie się w dniu 15 lutego br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXXVIII sesji z dnia 25.01.2018 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian budżetu Gminy Chełm Śląski na 2018 rok

b. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonach ulic Chełmskiej, Gamrot oraz Skalnej

c. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonach ulic Kolberga, Wiosennej, Techników

5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.446 z późn.zm.) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski ustalonego uchwałą Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003r. ( Dz. Urz. Woj. Śl. z 2003r. Nr 91, poz.2369 z późn. zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej i Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się w dniu 13.02.2018r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia obejmuje :

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Zdrowia z dnia 22.01.br. i Komisji ds. Budżetu i GG z dnia 24.01.br.

3. Zapoznanie się z harmonogramem imprez, akcji i zawodów sportowych w 2018 roku o zasięgu gminnym i powiatowym.

4. Omówienie założeń do projektu programu "odnawialne źródła energii" (fotowoltaika).

5. Zapoznanie się z wynikami przeprowadzonej ankiety.

6. Zapoznanie się z projektami uchwał.

7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art.25 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zaproszenie na XXXVIII Sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXXVIII Sesję

która odbędzie się w dniu 25 stycznia br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXXVII sesji z dnia 19.12.2017 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian budżetu Gminy Chełm Śląski na 2018 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027

c. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych

d. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

e. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

f. określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Chełm Śląski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości opłaty za te usługi

g. określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Chełm Śląski oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

h. określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełm Śląski, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

i. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Chełm Śląski na 2018 rok

5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.