Aktualności

Informacja o braku wody

info brak wody 26.06.2019

Informacja o braku wody

informacja o braku wody 26.06.2019

 

OGŁOSZENIE O WYBORACH ŁAWNIKÓW na kadencję 2020 - 2023

W związku ze zbliżającym się upływem kadencji ławników sądowych, stosując się do przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j.Dz.U.z 2019r.,poz.52) informuję mieszkańców Gminy, iż istnieje możliwość zgłoszenia swojej kandydatury do pracy jako ławnik w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach lub Sądzie Okręgowym w Katowicach.
Ławnikiem może być wybrany ten , kto :
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy, powiatu i województwa.


Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także , że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Kartę zgłoszenia na ławnika określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r.
( Dz.U.z 2011r. Nr 121, poz.693)

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATUR UPŁYWA Z DNIEM 1 LIPCA br.

Zgłoszenia proszę składać w Biurze Rady Gminy Chełm Śląski lub Sekretariacie Urzędu Gminy Chełm Śląski w godzinach pracy Urzędu.

Przewodniczący Rady

Henryk Buchta

Nabór wniosków do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Chełm Śląski

O G Ł O S Z E N I E

 

        Informuję, iż od dnia 17.06.2019r. w Urzędzie Gminy Chełm Śląski można składać wnioski o udzielenie

dotacji do wymiany kotłów w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Chełm Śląski realizowanego

w latach 2019-2027.

Wnioski o dotację będą rozpatrywane według kolejności ich składania do momentu wyczerpania środków przeznaczonych w budżecie gminy w danym roku na ten cel. Wznowienie rozpatrywania wniosków nastąpi w przypadku wpływu dodatkowych funduszy. Z Inwestorami, z którymi nie zastały podpisane umowy na dotację w danym roku budżetowym z braku środków finansowych, zostaną podpisane umowy w następnych latach obowiązywania Programu.

Formularz wniosku wraz z załącznikami dostępny jest :

1. w formie elektronicznej na stronie Urzędu Gminy Chełm Śląski w zakładce " Program Ograniczenia Niskiej Emisji "

2. w formie papierowej w Urzędzie Gminy Chełm Śląski, w pok. nr 103 w godzinach pracy urzędu.

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami ( w tym kserokopią aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku, w którym będzie realizowana zmiana systemu ogrzewania) należy złożyć bezpośrednio
w Urzędzie w godzinach pracy Urzędu, tj.:

                                                       - poniedziałek, środa, czwartek 7.30 – 15.30

                                                       - wtorek 7.30 – 17.00

                                                       - piątek 7.30 – 14.00

Zasady udzielania dotacji do wymiany kotłów w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Chełm Śląski realizowanego w latach 2019-2027 określa uchwała nr VIII/39/2019r. Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 20 maja 2019r.
w sprawie : zasad kwalifikowania i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Chełm Śląski realizowanego w latach 2019-2027.

 

 

Wójt Gminy Chełm Śląski

Stanisław Jagoda

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.