Aktualności

Program "Czyste Powietrze" - spotkanie z mieszkańcami

Spotkanie z mieszkańcami w ramach otwarcia punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” w Chełmie Śląskim!

W związku z podpisaniem porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na mocy którego od 2 listopada 2021r. mieszkańcy gminy Chełm Śląski będą mogli będą mogli uzyskać informacje i skorzystać z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację domu w ramach Programu Czyste Powietrze, Wójt Gminy zaprasza wszystkich mieszkańców na spotkanie, które odbędzie się 26 października o 16:00 w sali na Organistówce, na którym przybliżone zostaną możliwości, warunki i zasady wnioskowania o dotację.

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program przewiduje dofinansowania na:

 • źródło ciepła - wymianę, zakup, montaż,

 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,

 • mikroinstalację fotowoltaiczną,

 • ocieplenie przegród budowlanych,

 • stolarkę drzwiową i okienną,

 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Terenowy punkt konsultacyjny w urzędzie gminy będzie dostępny dla mieszkańców od 2 listopada 2021r. we wtorki w godz. 11:00 – 16:00 oraz czwartki od godz. 09:00 do godz.14:00.

Więcej informacji o programie na stronie www.czystepowietrze.gov.pl oraz w zamieszczonym materiale.


Zachęcamy do telefonicznego umówienia się na spotkanie z pracownikiem urzędu dzwoniąc

pod nr telefonu 32/225-75-03, 32/225-75-04, 32/225-80-29 wew. 61.

BROSZURA Czyste powietrze1

BROSZURA Czyste powietrze2

BROSZURA Czyste powietrze3

BROSZURA Czyste powietrze4

BROSZURA Czyste powietrze5

BROSZURA Czyste powietrze6

BROSZURA Czyste powietrze7

BROSZURA Czyste powietrze8

 

„Opieka Wytchnieniowa" - Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskimw związku z ogłoszonym przez MRiPS naborem wniosków do Programu „Opieka Wytchnieniowa"- edycja 2022, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryteria określone w Programie.

Celem programu jest zapewnienie członkom rodzin, opiekunom osób niepełnosprawnych, wsparcia w opiece nad osobą niepełnosprawną.

Program jest skierowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dzieckiem z orzeczenie o niepełnosprawności;

 • dorosłymi osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi.

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, która:

 1. ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,

 2. wymaga wysokiego poziomu wsparcia,

 3. stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np.: ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Z uwagi na krótki termin złożenia wniosku wyznaczony przez Urząd Wojewódzki w Katowicach zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim do dnia 21.10.2021 roku pod numerem telefonu 32 225-76-95 lub 575-222-740.

opieka wytchnieniowa

 

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - Ogłoszenie GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskimw związku z ogłoszonym przez MRiPS naborem wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2022, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryteria określone w Programie.

Program adresowany jest do:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:

  1. znacznym lub

  2. umiarkowanym, lub

  3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Program zapewnia:

usługi asystencji osobistej osobie niepełnosprawnej wykonywaną/ świadczoną przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, zwanego dalej „asystentem”.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

 3. załatwianiu spraw urzędowych;

 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa powyżej, finansowane z innych źródeł.

Z uwagi na krótki termin złożenia wniosku wyznaczony przez Urząd Wojewódzki w Katowicach zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim do dnia 21.10.2021 roku pod numerem telefonu 32 225-76-95 lub 575-222-740.

asystent osoby niepełnosprawnej

 

Spotkanie w Urzędzie Gminy z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

18 października, w Urzędzie Gminy odbyło się tradycyjne spotkanie Wójta Gminy Chełm Śląski - Stanisława Jagody z Dyrektorami i Nauczycielami Szkół Podstawowych oraz Gminnego Przedszkola.

W czasie spotkania Wójt wręczył listy gratulacyjne oraz Nagrody Dyrektorom i wyróżnionym Nauczycielom jednostek.

Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w minionym roku szkolnym, Nagrody Wójta Gminy Chełm Śląski otrzymali:

Pani Dyrektor SP1 - Dorota Kwaśniewicz,

Pani Dyrektor SP2 - Regina Pioskowik,

Pani Dyrektor GP1 - Danuta Skowron

oraz Nauczyciele:

Pani Ewa Bryjok (SP1),

Pani Ewa Sońta (Wicedyrektor SP2),

Pan Mateusz Janek (SP2),

Pani Aneta Bromboszcz (GP1)

Listy gratulacyjne otrzymały również Panie Nauczycielki, które w bieżącym roku podwyższyły swoje kwalifikacje zawodowe, osiągając kolejny stopień awansu zawodowego:

Pani Joanna Kulesza Kubiciel (SP2), która osiągnęła tytuł nauczyciela dyplomowanego oraz

Pani Judyta Figiel-Kopczyńska (SP2) - która dołączyła do grona nauczycieli mianowanych.

W spotkaniu uczestniczyli także Przewodniczący Rady Gminy - Henryk Buchta, Przewodniczący Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu - Marian Cisowski, jak również Pani Skarbnik, Pani Sekretarz oraz Pani Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim.

Pan Wójt podziękował wszystkim za zaangażowanie w pełnieniu funkcji dyrektora oraz nauczyciela i życzył dalszych sukcesów oraz satysfakcji z wykonywania swojej pracy.

Dzień Nauczyciela

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.