Zaproszenie na XXIII-ą sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXIII-ą sesję

która odbędzie się w dniu 19 grudnia br. o godz.15.00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXII-ej sesji z dnia 13.12.2012r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. budżetu gminy na 2013 rok

b. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2013-2025

c. przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowymgminy Chełm Śląski na lata 2012-2016

d. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiabezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełm Śląski w 2013 roku.

e. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla GminyChełm Śląski

f. dopłat dla odbiorców wody w gminie Chełm Śląski

g. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresieodbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości izagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicielanieruchomości opłatę za gospodarowanie

h. określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadówkomunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

i. dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadamikomunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

j. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chełm Śląskina 2013 rok

5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresiemiędzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

                                                                                   Przewodniczący Rady

                                                                                      Kazimierz Plewnia

Zaproszenie na XXII-ą sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXII-ą sesję

która odbędzie się w dniu 13 grudnia br. o godz.15.00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXI-ej sesji z dnia 27.11.2012r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. podziału Gminy Chełm Śląski na stałe obwody głosowania

b. Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

c. ustalenia na terenie gminy Chełm Śląski liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4.5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Chełm Śląski

d. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chełm Śląski

e. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

f. określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

g. dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

h. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

i. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

j. postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

k. wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

                                                                      Przewodniczący Rady

                                                                      Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 69 pkt. 1 statutu gminy Chełm Śląski (uchwała RG w Chełmie Śląskim Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003r.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy - GKM , Budżetu , Zdrowia i Oświaty , które odbędzie się w dniu 7.12.2012r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia obejmuje :

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji GKM i BUDŻETU z dnia 22.11.br.

 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Zdrowia …. z dnia 28.11.br.

 4. Spotkanie z Prezesem Firmy „MASTER”.

 5. Wydanie opinii w sprawie projektu budżetu na 2013r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2025.

     6. Opiniowanie projektów uchwał.

     7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

                                                                                                                                                                                                                                                          Przewodniczący Rady     Kazimierz Plewnia

Zaproszenie XXI-ą sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXI-ą sesję

która odbędzie się w dniu 27 listopada br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XIX-ej sesji z dnia 30.10.2012r.

4. Zatwierdzenie protokołu z XX-ej sesji z dnia 7.11.2012r.

5. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmiany uchwały budżetowej Gminy Chełm Śląski na 2012r. nr XII/69/2011 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 20.12.2011r. oraz zmian w budżecie gminy Chełm Śląski na 2012 rok

b. zmiany uchwały nr XIX/114/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30.10.2012r.

c. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 2013 rok

d. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013r.

e. przyjęcia programu współpracy Gminy Chełm Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok

f. zmiany uchwały nr III/16/2010 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania, pozbawiania

oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym wraz z póź.zm.

g. zmiany uchwały nr XV/95/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z 5.06.2012r. w sprawie nadania Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim z póź.zm.

6. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie midzysesyjnym.

7. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                         Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. nr 13 z 1996r. poz. 74 z późn. zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds.Budżetu i Rozwoju Gminy i Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 22.11.2012r. godz. 11.00w sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka posiedzenia :

 1. Przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 23.10.2012r.

 3. Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie DW 934 i DW 780.

 4. Informacja Wójta Gminy z wykonania budżetu po III kwartale 2012r.

 5. Rozliczenie finansowe inwestycji : „Przebudowa ulicy Śląskiej”.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

                                                                                                                                                            

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.