Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. nr 13 z 1996r. poz. 74 z późn. zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds.Budżetu i Rozwoju Gminy i Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 26.06.2012r. godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka posiedzenia :

 1. Przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji Stałych z dnia 21.05.2012r.

 3. Spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiego Zarządu Dróg w sprawach:

- stanu technicznego DW 934 i DW 780

- oznakowania pionowego , poziomego i odwodnienia w/w dróg

- remontu nawierzchni DW 780 (remont mostu na rzece Przemszy)

4. Budowa mieszkań socjalnych ( zaawansowanie prac)

5. Opiniowanie projektów uchwał.

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Zaproszenie na XV sesję

Rada Gminy Chełm Śląski zaprasza mieszkańców na  XV-ą  sesję, 
 
która odbędzie się w dniu  5 czerwca br. o godz.15.30 
 
w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.
 
 
 
Tematyka sesji obejmuje:
 
1. Otwarcie i  przyjęcie porządku obrad.  
 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 
3. Zatwierdzenie protokołu  z  XIV-ej sesji  z dnia 18.04.2012r.
 
4. Podjęcie uchwał w sprawie :
 
  •  zmian w budżecie gminy na 2012r

  •  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za  2011 rok

  •  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chełm śląski za rok 2011

  •  zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2011 rok Gminnej Świetlicy Środowiskowej

  •  zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2011 rok Gminnej  Biblioteki Publicznej

  •  zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2011 rok  Zakładu Opieki Zdrowotnej

  •  określenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie gminy  Chełm Śląski

  •  nadania Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim

  •  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków  dla gminy Chełm Śląski

  •  dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla gminy Chełm Śląski

  •  wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Katowicach

  •  zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego

  •  zmiany oczywistej  pomyłki  pisarskiej 

 5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie 
     międzysesyjnym.
 
 6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 
 
                                                                                            Przewodniczący  Rady 
                                                                                               Kazimierz Plewnia 

Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 69 pkt. 1 statutu gminy Chełm Śląski (uchwała RG w Chełmie Śląskim Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003r.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy - GKM , Budżetu , Zdrowia i Oświaty, które odbędzie się w dniu 21.05.2012r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.
 
Porządek posiedzenia obejmuje :
 
1.Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy z dnia 23.04.br.
3.Analiza i wydanie opinii w sprawie wykonania budżetu za 2011 rok.
4.Informacja Wójta Gminy na temat realizacji budżetu po I kw. 2012 roku.
5.Opiniowanie projektów uchwał.
6.Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
 
Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 69 pkt. 1 statutu gminy Chełm Śląski (uchwała RG w Chełmie Śląskim Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003r.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy - GKM , Budżetu , Zdrowia i Oświaty , które odbędzie się wdniu 23.04.2012r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

 Porządek posiedzenia obejmuje :

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy z dnia 27.03.br.

3. Spotkanie z przedstawicielami Policji. Straży Pożarnej, Firmy Ochroniarskiej na temat bezpieczeństwa w Gminie Chełm Śląski.

4. Rozliczenie i podsumowanie akcji „Zima”

5. Letnie utrzymanie dróg i chodników w Gminie.

6. Opiniowanie projektów uchwał.

7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Zaproszenie na XIV sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XIV-ą sesję

która odbędzie się w dniu 18 kwietnia br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XIII-ej sesji z dnia 26.01.2012r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian w budżecie gminy na 2012r.

b. wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

c. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiabezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełm Śląski w 2012 roku

d. zmiany uchwały nr XLVII/236/2010 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 10listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Chełm Śląski

e. powołania zespołu do spraw wyboru ławnika

5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

                                                                                    Przewodniczący Rady

                                                                                    Kazimierz Plewnia

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.