Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję XVII-ą sesję Rady Gminy Chełm Śląski, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy  ul. Konarskiego 2  w  dniu  28.08.2012r. o godz. 15:30.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i  stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Zatwierdzenie protokołu  z  XV-ej sesji  z dnia 5.06.2012r.

4. Zatwierdzenie protokołu  z  XVI-ej sesji  z dnia 26.06.2012r.

5. Podjęcie uchwał  w sprawie :

a.  likwidacji Technikum Uzupełniającego w Chełmie Śląskim,

b. likwidacji  Liceum Profilowanego w Chełmie Śląskim,

c.  nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmie Śląskim, w nowym

     brzmieniu,

d. zmiany nazwy Gminnej Świetlicy Środowiskowej w Chełmie Śląskim na

    Gminny Ośrodek Kultury w Chełmie Śląskim i nadania Statutu, w nowym

    brzmieniu,

e. zmiany Uchwały Nr XV/95/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 5 czerwca

     2012r. w sprawie nadania Statutu Zakładu Opieki zdrowotnej  w  Chełmie

     Śląskim

f. wyrażenia poparcia dla starań o uznanie mowy śląskiej jako języka regionalnego.

g. określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Chełm Śląski, których

    właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chełm Śląski oraz warunków i zasad

    korzystania z tych przystanków.

6. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

7. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 30.07.2012r. o godz. 15.30 w Sali narad Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 25.06.br

  3. Inwestycje w placówkach oświatowych i ZOZ w Chełmie Śląskim w 2012r.

     4. Zapoznanie się z projektami uchwał.

     5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ww. ustawy.

Przewodniczący Komisji

mgr Grzegorz Zyzak

Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. nr 13 z 1996r. poz. 74 z późn. zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds.Budżetu i Rozwoju Gminy i Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 24.07.2012r. godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 26.06.2012r.

3. Spotkanie z Zarządem TS Stal Chełm Śląski.

4. Opiniowanie projektów uchwał.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust.3 w/w ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

                                                                                         Przewodniczący Komisji Przewodniczący Komisji

Krzysztof Noras                    Alojzy Pyrcik

Zaproszenie na XVI sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XVI -ą sesję nadzwyczajną

która odbędzie się w dniu 26 czerwca br. o godz.15.00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

 

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał wnoszonych przez Wójta Gminy Chełm Śląski w sprawie:

a. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Chełm Śląski jako Partnera do projektu pod nazwą : „ABC… angielski poznać chcę !” o nr KSI: WND-POKL.09.05.00-24-759/11 w ramach działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

b. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Chełm Śląski jako Partnera do projektu pod nazwą : „ Angielskie ABC… !” o nr KSI: WND-POKL.09.05.00-24-760/11 w ramach działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

4. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                                                         Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 25.06.2012r. o godz. 16.00 w budynku zaplecza KS Stal , ul. Techników 4b

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji Stałych z dnia 21.05.br

  3. Spotkanie z Kierownikiem GOS i R w Chełmie Śląskim.

  4. Zapoznanie się z propozycjami organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i

młodzieży naszej Gminy.

5. Zapoznanie się z projektami uchwał.

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ww. ustawy.

                                                                           Przewodniczący Komisji

                                                                                   mgr Grzegorz Zyzak

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.