Zaproszenie na LVIII Sesję Rady Gminy

 

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców na LVIII Sesję,

która odbędzie się w dniu 30 maja 2023 r. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2

 

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z LVI Sesji z dnia 28.03.2023 r.

4. Zatwierdzenie protokołu z LVII Sesji Nadzwyczajnej z dnia 21.04.2023 r.

5. Debata na temat raportu o stanie Gminy Chełm Śląski.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. udzielenie Wójtowi Gminy Chełm Śląski wotum zaufania,

b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Chełm Śląski za 2022 rok,

c. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,

d. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2023 rok,

e. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2023-2027,

f. oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim,

g. zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2022 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim,

h. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim,

i. wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego powierzającego Miastu Dąbrowa Górnicza przez Gminę Chełm Śląski zadania własnego z zakresu pomocy społecznej,

j. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w 2023 roku.

7. Informacja Wójta Gminy Chełm Śląski z działalności w okresie międzysesyjnym.

8. Wnioski, oświadczenia radnych.

9. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Buchta

 

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.